Részvételi és nyereményjáték szabályzat - Vylyan Pincészet

Részvételi és nyereményjáték szabályzat

2022. október 21.

1. A játék szervezője

1.1 A „Vylyan 30. szüret” elnevezésű október havi nyereményjáték („Játék”) szervezője a Vylyan     Vinum Borászati Kft. („Szervező”). Cím: 7800, Kisharsány, Fekete-hegy 092.hrsz. Adószám: 13501350-2-02.

2. A játékban részt vevő személyek

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.7. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy („Játékos”) vehet részt, aki a Vylyan Pincészet Facebook oldalon (https://www.facebook.com/Vylyan) feltett kérdés alá kommentben megírja a választ. A játékos a részvétellel elfogadja a jelen játékszabályzatban („Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt.

2.2 A Játék időtartama alatt egy Játékos egy válasz beküldésére jogosult. A nyereményjáték és a részvételi szabályzat kimondja, hogy egy személy csak egyszer, egy válasz megadásával vehet részt a nyereményjátékban.

2.3 Azok a válaszok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

2.4 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

2.5 A válasza beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtak, illetve az e bekezdésben leírtakból fakadó hibák, hiányosságok tekintetében mindennemű felelősségét kizárja.

2.6 A válaszokat a Játékszabályzat feltételei teljesítésének az ellenőrzése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.7 A Játékból ki vannak zárva a Szervező (Vylyan Vinum Borászati Kft.) dolgozói, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói.

3.  A játék időtartama

2022. október 21-től 2022. október 24. 10:00.

4.  A játék definíciója és menete

4.1 A szervező a Vylyan Pincészet Facebook oldalon (https://www.facebook.com/Vylyan), „Vylyan 30. szüret” néven hirdet játékot, melynek keretében arra kéri a résztvevőket, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakkal összhangban, a nyereményjáték alatt kommentben válaszoljanak az általa feltett kérdésre.

A helyesen válaszoló játékosok közül, a megjelölt sorsolási időpontban, 2022. október 24-én 10:01-kor három nyertes kerül véletlenszerűen kisorsolásra, random generátorral.

5. Sorsolás időpontja: 2022. október 24.

Nyeremény: 2 db ajándékcsomag, amely az alábbiakat tartalmazza:

  • 1 palack Vylyan Kakas Rozé 2022
  • 1 db 30. szüreti póló.

6.  Nyertesek értesítése, közzététele

A nyertesek a sorsolást követő 5 munkanapon belül kapnak értesítést a nyereményjáték alatt kommentben, vagy a facebookon keresztül üzenet formájában. Amennyiben a nyertes az első értesítéstől számított 14 napon belül nem jelez vissza, akkor a nyeremény nem kerül kiadásra.

A nyeremény átvételére a nyerteseknek a visszajelzéstől számított 30 nap áll rendelkezésükre. Ezt követően a nyertes a nyereményre jogszerűen nem tarthat igényt, az a Szervező tulajdonában marad. A sorsoláson a Játék időtartama alatt érvényes választ beküldő minden Játékos, kizárólag egy válasszal vesz részt.

7.  Nyeremények kézbesítése

A játék sorsolásán a Szervező, a 2 db nyertes számára a nyereményt (összesen 2db, fejenként 1 db ajándékcsomag) futárszolgálattal kézbesíti a nyertesek által megadott kézbesítési címre. A kézbesítési címet a nyertes határozza meg akkor, amikor a sorsolást követően a Facebookon keresztül kommentben vagy üzenet formájában felvettük vele a kapcsolatot. A nyertesek kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átadására és átvételére sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek nem tesznek eleget és emiatt vagy az általuk megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása miatt a nyeremények időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A nyeremények készpénzre nem válthatók.

8.  A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes Játékos részére elektronikus úton elküldött értesítésnek Szervezőnek fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

9.  Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét, hogy fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

10.  Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

A nyereményjáték lefolytatásához tapadó adatkezelések tekintetében a Szervező adatkezelőnek minősül (továbbiakban: Adatkezelő). Adatkezelő elérhetőségei: telefon:

  • +36309687030,

Adatkezelő adatkezelési folyamatai során betartja a hatályos jogszabályok előírásait és adatkezelési gyakorlata kialakításakor maradéktalanul tiszteletben tartja a magánszemélyek alapvető jogainak és magánszférájának védelmét, kiemelt figyelemmel az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaira.

11. Nyereményjátékban való részvételhez kapcsolódó adatkezelés

11.1 Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Adatkezelő által szervezett nyereményjáték keretében a Játék leírásban szereplő nyereményt nyerhet a Játékos. A nyereményjáték lebonyolítása során Adatkezelő az Ön következő adatait használja fel:

–     név, lakcím, e-mail, telefonszám.

Adatait kizárólag abból a célból használjuk fel, hogy a nyereményjátékot a Nyereményjáték Szabályzatban foglaltak szerint lebonyolítsuk és a nyereményt eljuttassuk az Ön számára.

11.2 Az adatkezelés az Önnel megkötött szerződésen (Nyereményjáték szabályzat elfogadása) alapul (az adatkezelés jogalapja), amely a GDPR 6. § (1) b) pontja alapján feljogosít minket a Játék lebonyolítására.

11.3 A Játékosok adatait a Játék lebonyolítása alatt tároljuk, azt követően kizárólag a nyertes adatait kezeljük. A nyertesek név és e-mail cím adatát a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8. év végéig őrizzük. A kezelt adatokat saját informatikai rendszereinkben tároljuk, amelyekhez kizárólag a Játék lebonyolításával foglakozó kollégáink férhetnek hozzá.

11.4 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

11.5 A hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a Játékos jogosult a személyes adatai kezeléséről tájékoztatást, személyes adatai helyesbítését, zárolását, törlését kérni.

11.6 Kérelmére a Szervező tájékoztatja az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – a Játékos személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szervező köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Játékos erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Kérdés esetén a Szervező az alábbi elérhetőségen rendelkezésre áll: marketing@vylyan.hu.

12.  VEGYES RENDELKEZÉSEK

12.1 A Kitöltések hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A szervező fenntartja a jogot, rajta kívülálló okokból való, nyeremény átadásának késedelméért.

12.2 Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti, bármely igényt a Szervezővel szemben nem támaszthat.

12.3 Amennyiben a Játékos adatfeltöltés vagy a Játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

12.4 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, azzal összefüggésbe nem hozható. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik

Iratkozzon fel a Vylyan hírlevélre!