Nyereményjáték szabályzat - Vylyan Pincészet

Nyereményjáték szabályzat

Részvételi és nyereményjáték szabályzat

 1. A játék szervezője
  A „Vylyan 30. születésnap” elnevezésű június havi nyereményjáték („Játék”) szervezője a
  Vylyan Vinum Borászati Kft. („Szervező”). Cím: 7800, Kisharsány, Fekete-hegy 092.hrsz.
  Adószám: 13501350-2-02.

 2. A játékban részt vevő személyek:

  2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar
  hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét
  betöltött magyar állampolgár, a 2.7. pontban meghatározott személyek körébe nem eső,
  cselekvőképes természetes személy („Játékos”) vehet részt, aki a Vylyan Pincészet Facebook
  oldalon (https://www.facebook.com/Vylyan) feltett kérdés alá kommentben megírja a
  választ. A játékos a részvétellel elfogadja a jelen játékszabályzatban („Játékszabályzat”) írt
  valamennyi feltételt.

  2.2 A Játék időtartama alatt egy Játékos egy válasz beküldésére jogosult. A nyereményjáték
  és a részvételi szabályzat kimondja, hogy egy személy csak egyszer, egy válasz megadásával
  vehet részt a nyereményjátékban.

  2.3 Azok a válaszok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem
  felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

  2.4 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

  2.5 A válasza beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai
  infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási
  sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül
  befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan)
  kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati
  torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e
  bekezdésben írtak, illetve az e bekezdésben leírtakból fakadó hibák, hiányosságok
  tekintetében mindennemű felelősségét kizárja.

  2.6 A válaszokat a Játékszabályzat feltételei teljesítésének az ellenőrzése végett a Szervező
  megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel
  meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

  2.7 A Játékból ki vannak zárva a Szervező (Vylyan Vinum Borászati Kft.) dolgozói, valamint a
  Játék szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói.

 3. A játék időtartama
  szeptember 12- től 2022. szeptember 14. 11:00.

 4. A játék definíciója és menete

  4.1. A szervező a Vylyan Pincészet Facebook oldalon (https://www.facebook.com/Vylyan),
  „Vylyan 30. születésnap” néven hirdet játékot, melynek keretében arra kéri a résztvevőket,
  hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakkal összhangban, a nyereményjáték alatt
  kommentben válaszoljanak az általa feltett kérdésre. A helyesen válaszoló játékosok közül, a
  megjelölt sorsolási időpontban, 2022. szeptember 14-én 11:00-kor egy nyertes kerül
  véletlenszerűen kisorsolásra, random generátorral.

 5. Sorsolás időpontja: 2022. szeptember 14-én 11:00
  Nyeremény: 1 db páros belépő a Vylyan Pincészet szeptember 17-én, a Vylyan birtokon
  (7800, Kisharsány, Fekete-hegy 092.hrsz.) megrendezésre kerülő születésnapjára, amely az
  alábbi programokat tartalmazza 2 fő részére:
  • 15.00: Welcome: Koccintás a kizárólag az évforduló alkalmából elkészített, 2022-es,
   Vylyan magnum Pét-Nat-tal
  • 15.30: Köszöntő és meglepetés borbemutató: Birtokigazgatónk, Debreczeni Mónika
   köszönti a vendégeinket
  • 16.00: Pincetúra és élményszüret váltott turnusokban: A pincetúrát borászunk, Tóth
   Sándor az élményszüretet szőlészünk, Balogh Kornél vezeti
  • 18.00: Reserve kóstoló az elmúlt 30 év ikonikus Vylyan boraival
   • Pinot Noir 2011
   • Montenuovo Cuvée 2012
   • Syrah 2012
   • Pillangó 2011
   • Dobogó 2009
   • Duennium 2006
  • 19.30: Svédasztalos vacsora
   • BBQ cékla, kecskesajt, menta (vegetáriánus)
   • Sült karfiol, tahini, gránátalma (vegetáriánus)
   • Füstölt lazac, avokádó, konfitált paprika
   • Mini pulled pork burger (tépett malac, vajas buci, coleslaw)
   • Lassan sült bárány, ratatouille
   • Érlelt ribeye steak, jus, polenta
  • 20.30: Kvíz és nyereményjáték
 6. A programon túli fogyasztás és egyéb szolgáltatások igénybevétele díjköteles.

 7. Nyertesek értesítése, közzététele
  A nyertesek a sorsolást követő 2 munkanapon belül kapnak értesítést a nyereményjáték
  alatt kommentben, vagy a facebookon keresztül üzenet formájában. Amennyiben a nyertes
  az első értesítéstől számított 2 napon belül nem jelez vissza, akkor a nyeremény nem kerül
  kiadásra.

  A nyeremény átvételére a nyerteseknek a visszajelzéstől számított 2 nap áll
  rendelkezésükre. Ezt követően a nyertes a nyereményre jogszerűen nem tarthat igényt, az a
  Szervező tulajdonában marad.

  A sorsoláson a Játék időtartama alatt érvényes választ beküldő minden Játékos, kizárólag
  egy válasszal vesz részt.

 8. Nyeremények kézbesítése
  A játék sorsolásán a Szervező, a 1 db nyertes számára a nyereményt (1 db páros belépőt)
  emailen keresztül kézbesíti a nyertesek által megadott email címre. Az email címet a nyertes
  határozza meg akkor, amikor a sorsolást követően a Facebookon keresztül kommentben
  vagy üzenet formájában felvettük vele a kapcsolatot. A nyertesek kötelesek együttműködni
  annak érdekében, hogy a nyeremények átadására és átvételére sor kerülhessen. Ha ezen
  együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek nem tesznek eleget és emiatt vagy az
  általuk megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása miatt a nyeremények időben
  való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A
  nyeremények készpénzre nem válthatók.

 9. A Szervező felelőssége
  A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos
  adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy
  cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy
  regisztrációjából, valamint a nyertes Játékos részére elektronikus úton elküldött értesítésnek
  Szervezőnek fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből,
  illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által
  elszenvedett károk tekintetében.

 10. Kizárás
  A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek
  részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő
  magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani
  kívánó többi résztvevőt. A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét, hogy fenntartja magának
  a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 11. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok
  A nyereményjáték lefolytatásához tapadó adatkezelések tekintetében a Szervező
  adatkezelőnek minősül (továbbiakban: Adatkezelő). Adatkezelő elérhetőségei: telefon:
  +36309687030, e-mail: marketing@vylyan.hu.
  Adatkezelő adatkezelési folyamatai során betartja a hatályos jogszabályok előírásait és
  adatkezelési gyakorlata kialakításakor maradéktalanul tiszteletben tartja a magánszemélyek
  alapvető jogainak és magánszférájának védelmét, kiemelt figyelemmel az Általános
  Adatvédelmi Rendelet előírásaira.

 12. Nyereményjátékban való részvételhez kapcsolódó adatkezelés

  11.1 Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre
  Adatkezelő által szervezett nyereményjáték keretében a Játék leírásban szereplő
  nyereményt nyerhet a Játékos.

  A nyereményjáték lebonyolítása során Adatkezelő az Ön következő adatait használhatja fel:
  -név, lakcím, e-mail, telefonszám.

  Adatait kizárólag abból a célból használjuk fel, hogy a nyereményjátékot a Nyereményjáték
  Szabályzatban foglaltak szerint lebonyolítsuk és a nyereményt eljuttassuk az Ön számára. Az
  adatkezelés az Önnel megkötött szerződésen (Nyereményjáték szabályzat elfogadása) alapul
  (az adatkezelés jogalapja), amely a GDPR 6. § (1) b) pontja alapján feljogosít minket a Játék
  lebonyolítására.

  A Játékosok adatait a Játék lebonyolítása alatt tároljuk, azt követően kizárólag a nyertes
  adatait kezeljük. A nyertesek név és e-mail cím adatát a számviteli kötelezettségek
  teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8. év végéig őrizzük.
  A kezelt adatokat saját informatikai rendszereinkben tároljuk, amelyekhez kizárólag a Játék
  lebonyolításával foglakozó kollégáink férhetnek hozzá.

  11.2 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék
  lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

  11.3 A hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a Játékos jogosult a személyes adatai
  kezeléséről tájékoztatást, személyes adatai helyesbítését, zárolását, törlését kérni.
  Kérelmére a Szervező tájékoztatja az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés
  céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – a Játékos személyes adatainak továbbítása
  esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szervező köteles a kérelem
  benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül,
  közérthető formában, a Játékos erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
  Kérdés esetén a Szervező az alábbi elérhetőségen rendelkezésre áll: marketing@vylyan.hu.

 13. VEGYES RENDELKEZÉSEK

  12.1 A Kitöltések hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem
  valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért
  vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A szervező fenntartja a
  jogot, rajta kívülálló okokból való, nyeremény átadásának késedelméért.

  12.2 Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a
  Szervezőtől nem követelheti, bármely igényt a Szervezővel szemben nem támaszthat.

  12.3 Amennyiben a Játékos adatfeltöltés vagy a Játék közben bezárja a böngésző ablakot
  vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben
  az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

  12.4 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, azzal összefüggésbe nem
  hozható. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik

Iratkozzon fel a Vylyan hírlevélre!