Nyereményjáték szabályzat - Vylyan Pincészet

Nyereményjáték szabályzat

Vylyan Kszí 2023 Nyereményjáték Szabályzat 

Részvételi és nyereményjáték szabályzat

 1. A játék szervezője
  A „Vylyan Kszí 2023” elnevezésű április-május havi nyereményjáték („Játék”) szervezője a
  Vylyan Vinum Borászati Kft. („Szervező”). Cím: 7800, Kisharsány, Fekete-hegy 092.hrsz.
  Adószám: 13501350-2-02.

 2. A játékban részt vevő személyek:

  2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.7. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy („Játékos”) vehet részt, aki a Vylyan Pincészet Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Vylyan), illetve a Vylyan pincészet Instagram oldalán (https://www.instagram.com/vylyan_pinceszet/) feltett kérdés alá kommentben megírja a választ és követi azt. A 2 db-os Kszí 2023 ajándékcsomag és egy páros belépő a Vylyan Pincészet, a Vylyan birtokon tartandó pincelátogatás és Borkóstolójára csomagért pedig a Vylyan pincészet hírlevelére (https://vinoteka.vylyan.hu/hirlevel-feliratkozas) Önként feliratkozik. A játékos a részvétellel elfogadja a jelen játékszabályzatban („Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt.

  2.2 A Játék időtartama alatt egy Játékos egy válasz beküldésére jogosult. A nyereményjáték és a részvételi szabályzat kimondja, hogy egy személy csak egyszer, egy válasz megadásával vehet részt a nyereményjátékban.

  2.3 Azok a válaszok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

  2.4 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

  2.5 A válasza beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtak, illetve az e bekezdésben leírtakból fakadó hibák, hiányosságok tekintetében mindennemű felelősségét kizárja.

  2.6 A válaszokat a Játékszabályzat feltételei teljesítésének az ellenőrzése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel
  meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

  2.7 A Játékból ki vannak zárva a Szervező (Vylyan Vinum Borászati Kft.) dolgozói, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói.

 3. A játék időtartama
  2024. április 25-től – március 02. 24:00.

 4. A játék definíciója és menete

  4.1. A szervező a Vylyan Pincészet Facebook oldalon (https://www.facebook.com/Vylyan), és Vylyan Pincészet Instagram oldalon (https://www.instagram.com/vylyan_pinceszet/), „Vylyan Kszí 2023” néven hirdet játékot, melynek keretében arra kéri a résztvevőket, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakkal összhangban, a nyereményjáték alatt kommentben válaszoljanak az általa feltett kérdésre, valamint ezen felületek követésére és a 2 db-os Kszí 2023 ajándékcsomag és egy páros belépő a Vylyan Pincészet, a Vylyan birtokon tartandó pincelátogatás és Borkóstolójára csomagért hírlevél feliratkozásra. A kommentelő játékosok közül, a megjelölt sorsolási időpontban, 2024. május 03-án 10:00-kor 3 nyertes kerül véletlenszerűen kisorsolásra, random generátorral.

 5. Sorsolás időpontja: 2024. május 03-án 10:00
 6. Nyeremény: 2 db-os Kszí 2023 ajándékcsomag a Vylyan pincészet Instagram oldalán (https://www.instagram.com/vylyan_pinceszet/) meghirdetett nyereményjáték nyertesének, ugyanezen nyereményjáték Vylyan Facebook felületén (https://www.facebook.com/Vylyan) való nyertesének szintén egy 2 db-os Kszí 2023 ajándékcsomag. A nyereményjáték időszakában (2024. április 25-től – március 02. 24:00.) a hírlevélre feliratkozóknak: egy 2 db-os Kszí 2023 ajándékcsomag és egy páros belépő a Vylyan Pincészet, a Vylyan birtokon tartandó pincelátogatás és Borkóstolójára, Nyereményjáték után, telefonos egyeztetés alapján megbeszélt időpontban A pincelátogatás és borkóstoló tartalmazza: Vezetett pincetúra Borkóstolóteremben 4 bor + 2 meglepetés tétel kóstolása A nyeremények készpénzre nem válthatók.
 7. Nyertesek értesítése, közzététele
  A nyertesek a sorsolást követő 2 munkanapon belül kapnak értesítést a nyereményjáték alatt kommentben, vagy Facebookon/Instagramon keresztül üzenet formájában vagy hírlevél feliratkozás esetében emailben. Amennyiben a nyertes
  az első értesítéstől számított 3 munkanapon belül nem jelez vissza, akkor a nyeremény nem kerülkiadásra.

  A sorsoláson a Játék időtartama alatt érvényes választ beküldő minden Játékos, kizárólag egy válasszal vesz részt.

 8. Nyeremények kézbesítése
  A játék sorsolásán a Szervező, a 3 db nyertes számára a nyereményt (1 db páros belépő+Kszí 2023 2 db-os ajándékcsomagot a hírlevél feliratkozás nyertesének; 1 db Kszí 2023 2 db-os ajándékcsomagot az Instagram felület nyertesének; 1 db Kszí 2023 2 db-os ajándékcsomagot a Facebook felület nyertesének) futárszolgálaton keresztül kézbesíti a nyertesek által megadott címre. A felületet a kommunikációhoz a nyertes határozza meg akkor, amikor a sorsolást követően a nyereményjáték alatt kommentben, vagy Facebookon/Instagramon keresztül üzenet formájában vagy hírlevél feliratkozás esetében emailben a szervező felvette vele a kapcsolatot. A nyertesek kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átadására és átvételére sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek nem tesznek eleget és emiatt vagy az általuk megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása miatt a nyeremények időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.
 9. A Szervező felelőssége
  A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy
  regisztrációjából, valamint a nyertes Játékos részére elektronikus úton elküldött értesítésnek Szervezőnek fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 10. Kizárás
  A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét, hogy fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 11. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok
  A nyereményjáték lefolytatásához tapadó adatkezelések tekintetében a Szervező adatkezelőnek minősül (továbbiakban: Adatkezelő). Adatkezelő elérhetőségei: telefon:
  +36309687030 vagy +3672 579 701  e-mail: marketing@vylyan.hu Adatkezelő adatkezelési folyamatai során betartja a hatályos jogszabályok előírásait és adatkezelési gyakorlata kialakításakor maradéktalanul tiszteletben tartja a magánszemélyek alapvető jogainak és magánszférájának védelmét, kiemelt figyelemmel az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaira.
 12. Nyereményjátékban való részvételhez kapcsolódó adatkezelés

  12.1 Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre
  Adatkezelő által szervezett nyereményjáték keretében a Játék leírásban szereplő nyereményt nyerhet a Játékos. A nyereményjáték lebonyolítása során Adatkezelő az Ön következő adatait használhatja fel: -név, lakcím, e-mail, telefonszám. Adatait kizárólag abból a célból használjuk fel, hogy a nyereményjátékot a Nyereményjáték Szabályzatban foglaltak szerint lebonyolítsuk és a nyereményt eljuttassuk az Ön számára. Az adatkezelés az Önnel megkötött szerződésen (Nyereményjáték szabályzat elfogadása) alapul (az adatkezelés jogalapja), amely a GDPR 6. § (1) b) pontja alapján feljogosít minket a Játék lebonyolítására.
  A Játékosok adatait a Játék lebonyolítása alatt tároljuk, azt követően kizárólag a nyertes adatait kezeljük. A nyertesek név és e-mail cím adatát a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8. év végéig őrizzük.
  A kezelt adatokat saját informatikai rendszereinkben tároljuk, amelyekhez kizárólag a Játék lebonyolításával foglakozó kollégáink férhetnek hozzá.

  12.2 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

  12.3 A hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a Játékos jogosult a személyes adatai kezeléséről tájékoztatást, személyes adatai helyesbítését, zárolását, törlését kérni.
  Kérelmére a Szervező tájékoztatja az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – a Játékos személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szervező köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Játékos erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
  Kérdés esetén a Szervező az alábbi elérhetőségen rendelkezésre áll: marketing@vylyan.hu.

 13. VEGYES RENDELKEZÉSEK

  13.1 A Kitöltések hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért
  vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A szervező fenntartja a jogot, rajta kívülálló okokból való, nyeremény átadásának késedelméért.

  13.2 Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti, bármely igényt a Szervezővel szemben nem támaszthat.

  13.3 Amennyiben a Játékos adatfeltöltés vagy a Játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben
  az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

  13.4 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, azzal összefüggésbe nem
  hozható. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik

Iratkozzon fel a Vylyan hírlevélre!